Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Szkołę Podstawową im. Ignacego Krasickiego w Rudce. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono  zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Administator  przetwarza moje dane osobowe?

Administrator przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: realizacji zadań określonych przepisami prawa, realizacji zawartych umów, prowadzenia rozliczeń finansowych, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, zatrudnienia i wykonywania obowiązków pracodawcy, drobnych spraw życia codziennego.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?      

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Administratora

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych  przetwarzanych w związku z wykonywaniem  zadań publicznych jest:

Szkoła Podstawowa w Rudce, 37-530, Rudka 79 reprezentowana przez Dyrektora tel. 795 208 605 mail szp_rudka@interia.pl. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?       

Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: rodorapid@wp.pl

W jakim celu Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Dane osobowe uczniów i rodziców oraz opiekunów prawnych są przetwarzane przez Administratora w celu w celu realizacji zadań wynikających z ust. z dnia 14 grudnia 2016 r.   – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.), m.in. przyjęcia dziecka do szkoły, realizacja zadań oświatowych, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole, umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły, realizacji działań promocyjnych szkoły, a także w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest wszelka dokumentacja związana z procesem edukacji.

Kto jest odbiorcą moich danych?

Administrator nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Administrator  nie będzie  przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Administratorze a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują?      

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?    

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej realizacji zadań placówki oświatowej związanej z procesem edukacji niezbędne. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • żądania sprostowania danych,
  • do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych. Właściwym dla Administratora organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodorapid@wp.pl

Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO), w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2159 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657).